Accés Àrea PRO

logo-cabecera-imagen-apccv
logo-cabecera-texto-apccv

Accés Àrea PRO

Sol·licitud d’inscripció d’escoles d’ensenyament artístic no formal d’arts escèniques GVA
Convocatoria

Sol·licitud d’inscripció d’escoles d’ensenyament artístic no formal d’arts escèniques GVA

Procediment d’inscripció, modificació i baixa d’escoles d’ensenyament artístic no formal de música i d’arts escèniques, en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana.

Què s’ha de presentar?

INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE CENTRES DOCENTS:

a) Documentació acreditativa de la persona física o jurídica que vaja a ostentar la titularitat de l’escola, còpia del DNI o del número d’identificació fiscal segons el cas.

b) Si la titular és una persona jurídica, tant si és pública com a privada, certificació de l’acord adoptat per l’òrgan de govern competent, segons el cas, autoritzant la creació de l’escola.

c) Projecte educatiu del centre, d’acord amb l’assenyalat en l’article 18 del Decret 2/2022. Aquest projecte
hauran d’incloure la concreció curricular dels programes d’aprenentatge segons s’estableix en l’article 15 d’aquest mateix decret.

d) Documentació del professorat que acredite el compliment del que s’estableix en l’article 9 del Decret 2/2022.

e) Documentació que acredite el compliment dels requisits en relació a l’estructura directiva i gestió administrativa de l’escola, segons el que es disposa en l’article 12 del Decret 2/2022.

f) Documentació relativa a les infraestructures educatives, en compliment de l’article 10 del Decret 2/2022, segons es concreta en el punt 7 de l’annex de la Resolució de 31 d’octubre de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial. (DOGV 8416, 05.11.2018). Referent als espais mínims que s’indiquen en aquesta resolució, aquests queden derogats pel mateix article 10 de l’esmentat decret.

g) Inventari de la dotació d’equipament, i si es tracta d’una escola de música, banc d’instruments.

h) Protocol de seguretat i evacuació de l’edifici.

i) Documentació que acredite disposar d’un segur escolar.

La tramitació i presentació de sol·licituds es realitzarà exclusivament per mitjans electrònics en la plataforma de tramitació de la GVA. Per a realitzar la tramitació electrònica, el sol·licitant pot fer servir qualsevol dels certificats admesos per la seu electrònica de la Generalitat.
A més de directament, la tramitació electrònica es podrà dur a terme per mitjà d’un representant autoritzat, que haurà de donar-se d’alta en el Registre Electrònic de Representació de la Generalitat, d’acord amb els articles 34 i següents del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, i d’acord amb els articles 5 i següents d’aquest decret.

Segon: amb anterioritat a la resolució de l’expedient, la unitat administrativa que gestiona el tràmit sol·licitarà un informe a la Inspecció d’Educació i a la unitat administrativa amb competències en infraestructures educatives; el Registre de Centres Docents emetrà un certificat de no duplicitat de la denominació específica i assignarà un codi de centre en cas que la resolució haja de ser favorable.

Tercer: la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial emetrà la resolució corresponent que serà notificada al sol·licitant.

CONVOCATÒRIA OBERTA TOT L’ANY

Informació i tràmit seu electrònica