Accés Àrea PRO

logo-cabecera-imagen-apccv
logo-cabecera-texto-apccv

Accés Àrea PRO

DIA MUNDIAL DEL CIRC. 20 abril 2024
Blog

DIA MUNDIAL DEL CIRC. 20 abril 2024

Comparteix en

Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

MANIFEST Dia Mundial del Circ. apccv

Companyies que no poden subsistir perquè no hi ha circuits que permeten una programació de circ estable, entre algunes de les raons perquè molts dels espais escènics a l’ús no estan dotats amb infraestructures necessàries, altres pel desconeixement per part de les institucions. Festivals especialitzats que quasi no reben suport econòmic per a la seua celebració. Centres de formació que, malgrat formar part de més de quaranta escoles de circ social en tot l’estat i comptant amb quatre centres de formació superior amb un pla d’estudis de qualitat, segueixen sense estar regularitzats perquè la nova Llei d’Ensenyaments Artístics no contempla de manera específica el circ i limita que siguen les comunitats autònomes les que puguen decidir si impulsar els projectes de formació i, en un futur, elevar-los a categoria estatal.

Artistes formats fora de les nostres fronteres que continuen sense poder validar els seus estudis quan decideixen tornar a la seua terra i emprendre projectes de circ. L’ombra de la censura quan els espectacles van més enllà de l’entreteniment bàsic i proposen abordar qüestions de gènere i d’identitats, quan reflexionen sobre la precarietat de la cultura, la incomunicació i la fragilitat, la invisibilitat, la discriminació i l’exclusió social, el consumisme exacerbat o l’emergència climàtica.

Escassos suports a projectes que posen l’accent en la cadena de valor, que aposten per impulsar el desenvolupament sostenible en l’àmbit rural per revitalitzar la convivència des de la cultura i l’educació com ferramentes. Dificultat de les dones per afrontar la maternitat pel no reconeixement d’una atenció específica, tant en l’embaràs com en el part, el post-part i la criança. Bretxa de gènere que encara provoca l’escassa visibilitat de les dones en els diferents àmbits del sector. La necessitat de la formulació de protocols per afrontar l’assajament i el maltractament, d’apostar pels bons tractes i la construcció d’unes relacions en igualtat, des de l’equitat.

Reduïdes ajudes al sector que no acaben de servir per reconèixer l’especificitat d’aquest i la necessitat d’apostar per un procés de creació amb els terminis i espais adequats, amb els medis idonis, acompanyats de processos de mediació i de formació continua, que permeta obrir-se a altres mirades, a altres disciplines.

Aquest és el panorama del Circ en 2024. Desolador? Malgrat tot, la gran família del Circ celebrem un any més que continuem existint amb una força i energia imparables, reivindicant la necessària presència en el bon desenvolupament cultural de la nostra societat. Confiem en que el present és millorable i el futur pot ser increïble si, aquells que han d’escoltar no es fan els sords, perquè creiem en la nostra força creativa i valorem la nostra riquesa. El circ està disposat a treballar per tot, més encara quan comptem amb el suport d’un públic cada vegada més nombrós. És un dia per no oblidar d’on venim, on estem i on volem arribar; un dia per mostrar que, malgrat les dificultats, la paraula Compartir és una senya d’identitat intrínseca al Circ: és costum nostra compartir els espais per crear, entrenar i emmagatzemar els materials, Ja siga la furgona, els cèrcols, el monocicle o els matalassets. Apostem per compartir projectes, temps, idees, persones, i seguir alimentant-nos de valors universals; un circ en el que tots, totes, todes tenim el nostre espai, des d’una mirada inclusiva, solidària, oberta i respectuosa amb la diversitat. Com la nostra societat, el circ és humanament gran i divers. I meravellós.

Llarga vida al circ!

Maria Colomer Pache

________________________________________________________________________________________________________________

MANIFIESTO Día Mundial del Circo. apccv

Compañías que les cuesta subsistir porque apenas hay circuitos que permitan una programación  de circo estable, entre algunas razones porque muchos de los espacios escénicos al uso no están dotados con las infraestructuras necesarias, otras el desconocimiento por parte de las instituciones. Festivales especializados que apenas reciben apoyos económicos para poder llevarse a cabo. Centros de Formación que, a pesar de ser más de 40 las escuelas de circo social en todo el estado y de contar con cuatro centros de formación superior con un plan de estudios de calidad, siguen sin estar regularizados porque la nueva ley de enseñanzas artísticas no contempla de manera específica el circo y limita a que sean las comunidades autónomas quienes sean las que deciden si impulsar los proyectos de formación y en un futuro elevarlos a categoría estatal.

Artistas formadas fuera de nuestras fronteras que siguen sin ver validados sus estudios cuando deciden arriesgarse a volver a su tierra y emprender proyectos de circo.  La sombra de la censura cuando los espectáculos van más allá del básico entretenimiento y proponen abordar  las cuestiones de género y las identidades, cuando reflexionan sobre la precariedad de la cultura, la incomunicación y la fragilidad, la invisibilidad, la discriminación y la exclusión social, el consumismo exacerbado o la emergencia climática.

Escasos apoyos a proyectos que pretenden poner el acento en la cadena de valor, que apuestan por impulsar el desarrollo sostenible en  ámbitos rurales para revitalizar la convivencia desde la cultura y la educación como herramientas. Dificultad de las mujeres para afrontar la maternidad por el no reconocimiento de una atención específica, tanto en el embarazo como en el parto, el posparto y la crianza. Brecha de género que aún provoca la escasa visibilidad de las mujeres en los diferentes ámbitos del sector. La necesidad de la formulación de protocolos para hacer frente al acoso y al maltrato, de apostar por los buenos tratos y la construcción de unas relaciones en igualdad, desde la equidad.

Reducidas ayudas al sector, que no acaban de servir para reconocer la especificidad del mismo y la necesidad de apostar por un proceso de creación en los tiempos y espacios adecuados, con los medios idóneos, acompañados de procesos de mediación y de formación continua, que permita abrirse a otras miradas, a otras disciplinas.

Este es el panorama del Circo en 2024. ¿Desolador? Sin embargo, y a pesar de ello, la gran familia del Circo celebramos un año más que seguimos existiendo con una fuerza y energía imparables, reivindicando la necesaria presencia en el buen desarrollo cultural de nuestra sociedad. Confiamos en que el presente es mejorable y el futuro puede ser increíble, si quienes tienen que escuchar  no hacen oídos sordos, porque creemos en nuestra fuerza creativa y valoramos nuestra riqueza. El circo está dispuesto a trabajar en ello, y más cuando contamos con el apoyo de un público cada vez más numeroso que nos apoya. Es un día para no olvidar de dónde venimos, donde estamos y donde queremos llegar; un día para mostrar que, aún a pesar de las dificultades, la palabra Compartir es una seña de identidad intrínseca al Circo: es nuestra costumbre compartir los espacios para crear, entrenar y almacenar  los materiales, ya sea la furgona, los aros, el monociclo o las colchonetas. Apostamos por compartir proyectos, tiempos, ideas, personas, y seguir alimentándonos de valores universales; un circo en el que todos, todas, todes tenemos nuestro lugar, desde una mirada inclusiva, solidaria, abierta y respetuosa con la diversidad. Como nuestra sociedad, el circo es humanamente grande y diverso. Y maravilloso.

¡Larga vida al circo!

Maria Colomer Pache

*Imatge DMC24: fotografia La VII Nit del Circ Valencià 2023 @Brava_es @apccv

DESCARREGA IMATGE I MANIFEST

NEWSLETTER APCCV

Sigueu els primers a conèixer les nostres notícies del blog i l'agenda.

Convòcatories y newsletter per a socis a l'Àrea PRO