Funcionament

Les sòcies i socis trien cada dos anys i en Assemblea General, la JUNTA DIRECTIVA, responsable durant dos anys de dur a terme els objectius establerts per l’Assemblea.

La JUNTA DIRECTIVA 2021-2023 està formada per:

 • PRESIDENT APCCV: Sergio Chaves
 • VICEPRESIDENTA APCCV: Maria Colomer
 • SECRETARI : Gonzalo Santamaría
 • TRESORER: César García
 • VOCAL REPRESENTACIÓ ALACANT: Elena Ludwig, Guillem Fluixà
 • VOCAL REPRESENTACIÓ CASTELLÓ: Flor Vaugeois
 • VOCAL REPRESENTACIÓ CIRCORED: Lomi Szil
 • VOCALS: Abraham Arzate, Claudia Zucheratto

Els i les membres de la Junta Directiva, juntament amb altres sòcies i socis, segons les necessitats de l’associació, formen l’EQUIP DE GESTIÓ.

Els i les membres d’aquest equip, juntament amb les sòcies i socis que ho desitgen, treballen en les següents COMISSIONS DE TREBALL:

 • Comissió avaluació de les Ordres i Ajudes Arts Escèniques valencianes i estatals
 • Comissió de programació d’activitats i formació anual de socis
 • Comissió de coordinació de LA NIT DEL CIRC VALENCIÀ, principal activitat de l’associació
 • Comissió d’encontre i reunions amb institucions, Conselleria, Ajuntaments, Diputació del País Valencià
 • Comissió CircoRed i Internacionalització
 • Comissió de Gènere i Comitè Ètic

A l’any del seu nomenament, i en Assemblea General, la Junta Directiva fa resum anual de comptes i tasques realitzades. Cada dos anys es renova l’esmentada Junta podent presentar-se com a  candidats qualsevol sòcia o soci que ho desitge.

L’APCCV compta també amb una gerència, que desenvolupa tasques de gestió, administració, difusió, i de connexió entre les diferents comissions de treball.

Las socias y socios escogen, bianualmente y en Asamblea General, a la JUNTA DIRECTIVA, responsable durante dos años de llevar a cabo los objetivos establecidos por la Asamblea.

Las y los miembros de la Junta Directiva, junto con otras socias según las necesidades de la asociación, forman el EQUIPO DE GESTIÓN.

Los miembros de este equipo, junto con las socias y socios que lo deseen, forman las siguientes COMISIONES DE TRABAJO:

 • Comisión de evaluación de las Órdenes y Ayudas de Artes Escènicas valencianas y estatales
 • Comisión de programación de actividades y formación anual de los socios
 • Comisión de coordinación de LA NIT DEL CIRC VALENCIÀ, principal actividad de la asociación
 • Comisión de encuentro y reunión con instituciones, Conselleria, Ayuntamientos, Diputación del País Valencià
 • Comisión CircoRed e Internacionalización
 • Comisión de Género y Comité Ético

Al año de su nombramiento, y en Asamblea General, la Junta Directiva hace  resumen anual de cuentas y actividades realizadas. Cada dos años se renueva dicha Junta pudiendo presentarse como candidatos cualquier socia o socio que lo desee.

La APCCV cuenta también con una gerencia, que lleva a cabo las tareas de gestión, administración, difusión y de conexión entre las diferentes comisiones de trabajo.

 

Amb compliment de  les obligacions de transparència establides en la legislació article 3.2 de la LLEI 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana. [2015/3137], DOGV Número 7500/08.04.2015, l'Institut Valencià de la Cultura - Generalitat Valenciana, mitjançant la convocatòria de "Subvencions per al foment de les arts escèniques per als sectors teatral i circense, durant els mesos de desembre de 2020 a novembre de 2021. DOGV Número 9192/11.10.2021[2021/10256]", dóna suport al projecte d'activitat anual de l'associació del 2021 "10 anys treballant pel circ valencià" amb una subvenció de 19.900€.