Funcionament

Les sòcies i socis trien, bianualment i en Assemblea General, la Junta Directiva, responsable durant dos anys de dur a terme els objectius establerts per l’Assemblea.

Els membres de la Junta i totes aquelles sòcies i socis que ho desitgen i es comprometen, participen d’equips de treball per gestionar les diferents activitats anuals.

Les activitats segueixen línies de treball basades en:

  • Representativitat
  • Comunicació, Divulgació i Normalització
  • Contribució a la construcció d’una Política cultural
  • Creació del Pla Integral de Circ valencià
  • Ajudes, subvencions, convocatòries a festivals, fires…

A l’any del seu nomenament, i en Assemblea General, la Junta Directiva fa resum anual de comptes i tasques realitzades. Cada dos anys es renova l’esmentada Junta podent presentar-se com a  candidats qualsevol sòcia o soci que ho desitge.

L’APCCV compta també amb una gerència, que desenvolupa tasques de gestió del dia a dia i de connexió entre les diferents comissions de treball.

Las socias y socios escogen, bianualmente y en Asamblea General, a la Junta Directiva, responsable durante dos años de llevar a cabo los objetivos establecidos por la Asamblea.

Los miembros de la Junta y todas aquellas socias y socios que lo deseen y se comprometan, participan de equipos de trabajo gestionando las diferentes actividades anuales programadas.

Las actividades siguen las siguientes líneas de trabajo:

  • Representatividad
  • Comunicación, Divulgación y Normalización
  • Contribución a la construcción de una Política cultural
  • Creación del Plan Integral de Circo valenciano
  • Ayudas, Subvenciones y convocatorias a festivales, ferias…

Al año de su nombramiento, y en Asamblea General, la Junta Directiva hace  resumen anual de cuentas y actividades realizadas. Cada dos años se renueva dicha Junta pudiendo presentarse como candidatos cualquier socia o socio que lo desee.

La APCCV cuenta también con una gerencia, que lleva a cabo las tareas de gestión del día a día y de conexión entre las diferentes comisiones de trabajo.